::บุคลากรกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน::

นางสาว กนกรัตน์ แดงทา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง หัวหน้านางสาว พลอยไพลิน เตวะสุข
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนางสาว พิมพ์ชนก จำเริญ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ