::บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย::

นายฐิติภัทร พรหมมา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง หัวหน้า
ตำแหน่ง::บุคลากรงานการศึกษาและวิชาชีพ::

นาย วิจิตร พรรักษา
ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ครูสามัญ)นาย ณัฏฐวัฒน์ เมธีปัญญากุล
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการนาย วุฒิสรณ์ ศรีช่วงโชติ
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพนาย ขวัญชัย ท้วมวงศา
ตำแหน่ง ช่างตัดผมนายพีรเวทย์ กระแสโสม
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป::บุคลากรงานอภิบาล::

นาย เอกชาติ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพนาย ศุภณัฐ แก้วจินดา
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการนาย กฤษฎา สุขเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการนายณรงค์ เนตรนิยม
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป::บุคลากรงานพินิจ::

นาย ณัฎฐวุฒิ ปิติหิรัญรัตนกุล
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย นิพนธ์ สุทธปัญญา
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย พงศ์สรรค์ หอมหวล
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย นิกรวัฒน์ คเชนทร์
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย ศุภรัตน์ แววสีงาม
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย สงกานต์ บุดดา
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย ทศพร ใจอิ่ม
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย สุวัตร บาลใจ
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย สาธิต ชุนดี
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย สุบฮาร์ ปาเน๊าะ
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย อริย์ธัช อูปต๊ะ
ตำแหน่ง พนักงานพินิจนาย สังคม สอนประเทศ
ตำแหน่ง พนักงานพินิจ