::บุคลากรกลุ่มบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู::

นางสมจุฑา ศักดิ์ศรีวิทยากูล นักจิตวิทยาคลินิคชำนาญการ
ตำแหน่ง หัวหน้านาย ไชยวัฒน์ อิงไธสง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนายอดุลย์ สิงห์ชาลี
ตำแหน่ง นักจิตวิทยานางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์