::บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป::

นายปัญญา จันทร์ละออ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการนาง เพทาย เก่งการเรือ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนาง ผกามาศ สูนสันเทียะ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาว สุภาภรณ์ เบี้ยพุ่มพวง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปนางสาว จันทรา สดศรี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่นายจิรายุทธ ขุนกอง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์นายศุภกิตติ์ ภิรมย์ดวง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์