โครงการแข่งขันนาฏมวยไทย “ส่งเสริมเอกลักษณ์ รักษ์มวยไทย”


รายละเอียด


โครงการแข่งขันนาฏมวยไทย“ส่งเสริมเอกลักษณ์ รักษ์มวยไทย”
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ระเบียบการแข่งขันนาฏมวยไทย “ส่งเสริมเอกลักษณ์ รักษ์มวยไทย”
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการทุกทีมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒. โครงการจะจ่ายค่าที่พักให้เฉพาะคืนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สถานที่พัก MBU. RESIDENCE มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ห้องพักคุณภาพ มาตรฐานดี
ราคาห้องละ ๖๐๐ บาท ต่อคืน พักห้องละ ๒-๓ คน เข้าพักได้ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
หากประสงค์เข้าพักก่อนโครงการโปรดแจ้งด้วย

๓. โครงการจัดเลี้ยงอาหาร รวม ๔ มื้อ คือ
มื้อเย็นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
มื้อเช้าวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
มื้อเที่ยงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
มื้อเย็นวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
และอาหารว่าง ๒ มื้อ เช้า-บ่าย วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. จัดลำดับการแข่งขันโดยวิธีจับฉลากในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม

๕. อนุญาตให้ทุกทีมเข้าฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงได้ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
เท่านั้น


๖. ให้ทุกทีมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ทางไลน์กลุ่มนาฏมวยไทย หรือ ID-Line : 089-1807374 ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่านั้น
เยาวชน………………………………………………….คน         
เจ้าหน้าที่รวมคนขับรถยนต์……………………….คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
ข้อมูลทั่วไป : นายฐิติภัทร์ พรหมมา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
โทร 089-1807374 โทรสารหมายเลข 034-342592-6 หรือ ID-Line : 089-1807374 หรือ E-mail : Superbig_2521@hotmail.com
สถานที่พัก : นางเพทาย เก่งการเรือ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โทร 098-4454071
การเงินและบัญชี : นางสาวเปรมกมล จันทร์มี นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ โทร 082-9498303
อาหาร เครื่องดื่มและบริการ : นางสมจุฑา ศักดิ์สรีวิทยากุล นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ โทร 080-835983189

หนังสือ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมโครงการการแข่งขันนาฏมวยไทย “ส่งเสริมเอกลักษณ์ รักษ์มวยไทย”


ไฟล์ประกอบ
15096958382018-02-23013040.jpg
23/02/2018