ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556


รายละเอียด

ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556 โดยมีสิ่งต้องห้ามดังนี้

- เงินสด
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสาร
- ยารักษาโรค เว้นแต่ได้รับอนุญาต
- สุราหรือของมึนเมา
- ยาเส้นหรือยาสูบ

ขอให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ไฟล์ระเบียบฯ


ไฟล์ประกอบ

30/12/2017