::หน่วยงานภายใน::

กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน


รายละเอียด

กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน
 

ในฐานะผู้ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์ทางด้านสังคมสงเคราะห์  งานบริการสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ครอบครัว ทั้งในระหว่าง
ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และที่ได้รับการหันเหคดีออกจากระบบกระบวนการยุติธรรม ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน บริการ ประสานงานให้ความร่วมมือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก แสวงหา พัฒนาเครือข่ายเพื่อให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ประสานงานหน่วยงานชุมชนและเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมคืนเด็กดีสู่สังคมพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัวก่อนได้รับการปล่อยตัวตลอดจนการติดตามประเมินผลภายหลังปล่อย รวมทั้งการประเมินผลภายหลังปล่อย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของเด็กและเยาวชนเพื่อประเมินสภาวะความเสี่ยงและความจำเป็นตามวิธีการทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยของเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม
2.ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการจำแนกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม และรายงานในกรณีพิเศษต่าง ๆ เพื่อเสนอศาล
3.ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในด้านการปรับตัว การจัดบริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
4.ให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งการส่งต่อเด็กและเยาวชนไปรับบริการตามสภาพปัญหาและความจำเป็นยังหน่วยงานอื่น ๆ
5.จัดทำแผนงานโครงการในการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ร่วมกับบุคคล องค์กร หน่วยงานเครือข่ายภายนอก
6.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการบำบัดฟื้นฟูและให้บริการตามหลักวิชาชีพในงานที่เกี่ยวข้อง
7.ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด เพื่อพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูและการให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
8.พัฒนางานวิชาการ เพื่อดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน รวมทั้งนำเสนอแนวทางวิธีการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและการจัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้เครือข่ายหน่วยงานองค์กรบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
9.นิเทศงาน สอนงาน ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์แก่นักสังคมสงเคราะห์และนักศึกษาฝึกงาน
10.ปฎิบัติงานเชิงสหวิชาชีพร่วมกับบุคลากรด้านอื่น ในการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ การจำแนก และการบำบัด ฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด และการบำบัดด้านยาเสพติด รวมทั้งจัดส่งข้อมูลไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
11.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย