::หน่วยงานภายใน::

กลุ่มบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู


รายละเอียด

กลุ่มงานบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู

ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาชีพ ที่มีหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา เพื่อประกอบการจำแนกประเภทซ้ำ และกำหนดแผนการบำบัดฟื้นฟูเฉพาะราย รวมถึงแผนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย บำบัด ฟื้นฟูตามแนวทางที่กำหนด ประสานงาน ประเมินและติดตามผลการบำบัดเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างฝึกอบรม รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานควบคุม ตลอดจนศึกษาค้นคว้า พัฒนางานด้านจิตวิทยา นิเทศงาน และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาเด็กและเยาวชน ที่ยังไม่มีรายงานการตรวจทางจิตวิทยา
2.ศึกษาข้อมูลทางจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนที่ส่งมารับการฝึกอบรมจากสถานพินิจ เพื่อวางแผนการดำเนินการทางจิตวิทยา
3.ประเมินทางจิตวิทยาและสรุปรายงานการตรวจทางจิตวิทยาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
4.ร่วมประชุมคณะกรรมการจำแนกเพื่อเสนอข้อมูลทางจิตวิทยา และความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูและร่วมจัดทำแผนบำบัดเฉพาะราย รวมทั้ง แผนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
5. บำบัดทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและเยาวชนตามสภาพปัญหาและแผนบำบัดที่กำหนด
6.ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน โดยการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนางานด้านวิชาการ เพื่อดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตภายในสถานควบคุม เช่น การปฐมนิเทศ การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ การเป็นครูที่ปรึกษา ฯลฯ
7.ประเมินผลการบำบัดทางจิตวิทยาและเข้าร่วมประชุมประเมินเลื่อนชั้น และปรับแผนการบำบัดให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป
8.ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในด้านการปรับตัว การส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน และครอบครัว
9.ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการจำแนก บำบัด ฟื้นฟู และติดตามประเมินผล
10.ศึกษาวิจัย และพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการบำบัดด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
11.นิเทศงาน สอนงาน ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่นักจิตวิทยา และนักศึกษาฝึกงาน
12.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน บันทึกผลการดำเนินงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านจิตวิทยาต่อไป
13.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานหลักที่ไม่มีบุคลากรอื่นทำแทนได้

พยาบาล (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป / พยาบาลวิชาชีพ)  

ปฏิบัติงาน การตรวจสภาวะสุขภาพ การพยาบาลเบื้องต้น การสาธารณสุข งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม การบำบัด ฟื้นฟู ให้คำปรึกษา ติดตามประเมินผล จัดฝึกอบรม จัดทำแผนงาน / โครงการ พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือภายในและภายนอกหน่วยงาน
1.ตรวจสภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชนรับใหม่ทุกราย เพื่อจัดทำแผนการบำบัดรักษา และประกอบรายงานการจำแนกประเภท
2.ปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Implementation) ตามหลักวิชาการ
3.ให้การดูแลและส่งต่อเด็กและเยาวชนที่เจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตใจรายที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามวิชาชีพไปยังโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย เพื่อให้ได้รับการรักษาเหมาะสมต่อไป
4. กำหนดมาตรการงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคระบาดในสถานควบคุม และหากพบเด็กและเยาวชนป่วยเป็นโรคระบาดให้คัดกรอง แยกผู้ป่วย
เพื่อการรักษาและรายงานผู้บังคับบัญชา และแจ้งสำนักระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณะสุข
5.กำกับ ดูแลด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัย อาการของโรค หลักศาสนา และเชื้อชาติ
6.ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา สุขอนามัยแก่เด็กและเยาวชน
7.ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคระบาด
ในสถานควบคมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
8.ให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ / ผู้ปกครองทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
9.จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน เพื่อการรักษาพยาบาล
10.ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพร่วมกับบุคลากรด้านอื่น ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง โรคระบาด การจำแนก และทุกขั้นตอนการบำบัด ฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิด และการบำบัดด้านยาเสพติด 
11.รวบรวมวิเคราะห์และจัดทำผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นฐานข้อมูล
การพัฒนางานพยาบาลและการสาธารณสุข
12. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
ตามหลักวิชาชีพในงานที่เกี่ยวข้อง
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย