::หน่วยงานภายใน::

ฝ่ายบริหารทั่วไป


รายละเอียด

เวลาการทำงาน 08.30 - 16.30 นาฬิกา ** ไม่เว้นช่วงเวลาพักเที่ยง**

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
           เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล งานการเงินบัญชี และพัสดุ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงกรอบอัตรากำลัง ดังนี้
 
บทบาทหน้าที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะงานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การเสนอของงบประมาณประจำปีของสถานพินิจ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน  การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชม
 
2.ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับตัวเด็กและเยาวชนผู้กระทำการอันกฏหมายบัญญัติเป็นความผิดจากพนักงานสอบสวน พิมพ์ลายนิ้วมือ จัดทำประวัติและจัดส่งเด็กและเยาวชนไปยังแรกรับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาติดต่อ ดูแลเก็บรักษาและให้บริการค้นหาสำนวนคดี ตรวจสอบและลงทะเบียนคำร้องขอผัดฟ้อง และคืนตัว พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเก็บรักษาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ หรือทรัพย์สินมีค่าของผู้เยาว์ ตลอดจนรวบรวมและจัดทำสถิติข้อมูลประเภทต่างๆ

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกเงินประจำปี 2560
มีนาคม2560 / เมษายน2560  / พฤษภาคม2560  / มิถุนายน2560  / กรกฏาคม2560  / สิงหาคม2560  / กันยายน2560  

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกเงินประจำปี 2561
ตุลาคม2560  / พฤศจิกายน2560  / ธันวาคม2560 
มกราคม2561 / กุมภาพันธ์2561 /  มีนาคม2561เมษายน2561พฤษภาคม2561 /  มิถุนายน2561 /  กรกฏาคม2561 / สิงหาคม2561 / กันยายน2561

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกเงินประจำปี 2562 

กันยายน2561 / ตุลาคม2561  / พฤศจิกายน2561  / ธันวาคม2561 / มกราคม2562 / กุมภาพันธ์2562มีนาคม2562/ เมษายน2562 / พฤษภาคม2562มิถุนายน2562 / กรกฏาคม2562 / สิงหาคม2562 / กันยายน2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 คลิกที่นี่