::ญาติเยี่ยม::


กฏเกณฑ์ระเบียบ

ระเบียบการเยี่ยมเด็กและเยาวชน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

1.  วันเวลา                          วันเสาร์และอาทิตย์  เวลา  08.30 – 12.30  นาฬิกา

2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าเยี่ยม        1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยแท้จริง ( ผู้ที่เด็กและเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย)

                                          2.  พี่น้องร่วมสายโลหิต

                                          3.  ญาติ ( หากคนละนามสกุล บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องทำหนังสือ

                                           อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร)

                                          4.  ภรรยา ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนยินยอมให้คบหา เปิดเผยและทำหนังสือ                                                                                               อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

3.  หลักฐานการเข้าเยี่ยม     1.  บัตรประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

                                               2.  หนังสือรับรองจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองที่ออกโดยศูนย์ฝึกและอบรม

                                                   เด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา  ( กรณีคนละนามสกุล )

4.  สิทธิในการเข้าเยี่ยม           ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา  ให้สิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมเยาวชนตามระบบตามระดับชั้น  ดังนี้

                                            ระดับชั้น  1  ความประพฤติดีมาก                                              เยี่ยมได้  4  ครั้ง /  เดือน

                                             ระดับชั้น  2  ความประพฤติดี                                                     ได้  3  ครั้ง / เดือน

                                             ระดับชั้น  3  ความประพฤติดี                                                     ได้  2  ครั้ง / เดือน

                                             ระดับชั้น  4  ความประพฤติอยู่ระหว่างแก้ไข / ปรับปรุง        เยี่ยมได้  1  ครั้ง / เดือน

                                             ระดับชั้น  5  ความประพฤติไม่ดี                                               งดเยี่ยม

5.  มารยาทในการเยี่ยม    1.  แต่งกายชุดสุภาพ  และเรียบร้อยไม่ใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้น

                                             2.  ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยระหว่างเข้าเยี่ยม  นั่งรอในสถานที่ที่จัดไว้

                                             3.  งดสูบบุหรี่  ดื่มสุรา  และของมึนเมาก่อนเข้าเยี่ยม

                                             4.  สิ่งของที่ผู้เข้าเยี่ยมนำเข้ามามอบให้แก่เด็กและเยาวชนต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่  ผู้ทำหน้าที่ญาติเยี่ยม

                                             5.  ให้คำแนะนำที่ดี  การพูดคุยเรื่องแผนอนาคตที่แน่นอน  การให้กำลังใจในการฝึกอบรม  ไม่ควรนำเรื่องทุกใจความวิตกกังวล                                                  หรือเรื่องบั่นทอนจิตใจของเด็กและเยาวชนมาเล่าให้ฟัง

                                             6.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นตัวก่อนเข้าเยี่ยม

6.  สิ่งของต้องห้ามในการเข้าเยี่ยม      ห้ามมิให้ผู้เข้าเยี่ยมนำสิ่งของต่อไปนี้มอบให้แก่เด็กและเยาวชนในขณะเข้าเยี่ยม  คือ

                                                   1.  ทรัพย์สินมีค่า

                                                   2.  สิ่งเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด  เช่นสิ่งเสพติดให้โทษ  เช่น  บุหรี่  ยาเส้น      ยาตั้ง  เหล้า  เบียร์  ทินเนอร์ ฯลฯ

                                                   3.  ยารักษาโรคทุกชนิด

                                                   4.  อาวุธหรือของมีคมทุกชนิด  และสิ่งของอื่นใดที่อาจใช้เป็นอาวุธได้

                                                   5.  อุปกรณ์การเล่นการพนัน

                                                   6.  สิ่งอื่นๆ  ที่ทางราชการเห็นว่าไม่ควร