::คลินิกให้คำปรึกษา::


       กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ได้จัดคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ขึ้นเพื่อให้บริหารคำปรึกษาแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง ประชาชน ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของบุตรหลาน ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ตลอดจนเมื่อมีบุตรหลานกระทำความผิดและถูกจับกุม ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งทำให้บิดามารดา ผู้ปกครองไม่สบายใจ มีความลำบากในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ และส่งผลให้ครอบครัวมีความเครียด ไม่มีความสุข
       คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นให้บริการโดยนักวิชาชีพของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์และทักษะในการดูแล บำบัดฟื้นฟู ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนโดยตรงซึ่งพร้อมให้บริการคำปรึกษา การจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู การให้บริการทางกฎหมาย และการส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุ่งหวังให้บิดามารดา    ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความสุขและสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

ปัญหาที่ให้บริการ

 • ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น
 • ปัญหาการเรียน
 • ปัญหาสุขภาพจิต อารมณ์ การปรับตัว
 • ปัญหาการใช้ยาเสพติด
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย

ประเภทที่ให้บริการ

 • การให้คำปรึกษาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
 • การประเมินหรือทดสอบทางจิตวิทยา
 • กิจกรรมบำบัด ฟื้นฟู เสริมสร้างทักษะชีวิต
 • การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังครอบครัว
 • การประสานงงานและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริการเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกลผ่าน VDO Confernce