::คณะกรรมการสงเคราะห์::

ทำเนียบคณะกรรมการสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ท่านปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง กรรมการประธานคณะกรรมการสงเคราะห์บ้านมุทิตาท่านธนภัทร อารีพรพิมล
ตำแหน่ง กรรมการท่านจรรยาภรณ์ วงศ์สุขวิวัฒนา
ตำแหน่ง กรรมการท่านชลอ อนุประเสริฐ
ตำแหน่ง กรรมการท่านชัญญาภัค รัตนกระจ่าง
ตำแหน่ง กรรมการท่านญาณี ชวานิสากุล
ตำแหน่ง กรรมการท่านธนชัย เฉียบแหลม
ตำแหน่ง กรรมการท่านนพดล กล่ำพัก
ตำแหน่ง กรรมการท่านผ่องศรี ศรีมรกต
ตำแหน่ง กรรมการท่านพงศ์ปณต สุภาลัย
ตำแหน่ง กรรมการท่านพิมพ์พัชชา หยิมการุณ
ตำแหน่ง กรรมการท่านยุภา เขียวคำรพ
ตำแหน่ง กรรมการท่านวิฑูรย์ มณีโชติ
ตำแหน่ง กรรมการท่านวิภาวี เจนจาคะ
ตำแหน่ง กรรมการท่านศักดิ์ชัย พัฒนะ
ตำแหน่ง กรรมการท่านศิริกุลย์ เหล่าวนากิจย์
ตำแหน่ง กรรมการท่านศิริมงคล บุญงาม
ตำแหน่ง กรรมการท่านศิริศักดิ์ เกษสาคร
ตำแหน่ง กรรมการท่านสานนท์ บุญมี
ตำแหน่ง กรรมการท่านสิริวัฒน์ ศรีสนิท
ตำแหน่ง กรรมการท่านอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์
ตำแหน่ง กรรมการท่านอุทัย สายบุญสา
ตำแหน่ง กรรมการ